Investorile

Enne järgneval veebilehel oleva teabega tutvumist palun lugege hoolikalt läbi järgmine oluline teave sellele veebilehele ligipääsu kohta ja sellel sisalduva teabe kohta. 

Palun pange tähele, et allpool esitatud olulist teavet võidakse muuta või ajakohastada. Sellest tulenevalt tuleb see tervikuna läbi lugeda ja analüüsida igal tulevasel veebilehe külastusel.

SELLEL VEEBILEHEL SISALDUV TEAVE JA MATERJALID EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, LEVITAMISEKS, AVALIKUSTAMISEKS VÕI JAOTAMISEKS OTSE EGA KAUDSELT, OSALISELT EGA TERVIKUNA AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE, KANADA, JAAPANI, AUSTRAALIA VÕI MUU SELLISE JURISDIKTSIOONI TERRITOORIUMIL, KUS SELLINE AVALDAMINE, LEVITAMINE, AVALIKUSTAMINE VÕI JAOTAMINE KUJUTAB ENDAST ÕIGUSRIKKUMIST VÕI KUULUKS REGISTREERIMISELE.

Materjalid, millele saate ligipääsu, on seotud: (i) Novaturas AB („Ettevõte“) 3 903 500 olemasoleva registreeritud lihtaktsia avaliku pakkumisega Poola, Leedu ja Eesti territooriumil nominaalväärtusega 0,03 EUR aktsia kohta, koos võimalusega suurendada pakutavate aktsiate arvu kuni 1 249 120 aktsia võrra ehk kuni 5 152 620 aktsiani („Pakutavad aktsiad“) („Pakkumine“), mida viib läbi Central European Tour Operator s. a. r. l. („Müüv aktsionär 1“), hr Rytis Šūmakaris („Müüv aktsionär 2“) ja hr Vidas Paliūnas („Müüv aktsionär 3“), kes on Ettevõtte aktsionärid (Müüvat aktsionäri 1, Müüvat aktsionäri 2 ja Müüvat aktsionäri 3 nimetatakse koos „Müüvad aktsiononärid“) ning (ii) kavatsusega Ettevõtte 7 807 000 registreeritud lihtaktsiat („Aktsiad“) noteerida ja kauplemisele anda reguleeritud turul (põhinimekirjas) AB Nasdaq Vilnius („Nasdaq“) ja reguleeritud turul (põhiturul) Varssavi Börsil /Warsaw Stock Exchange/ („WSE“) („Kauplemisele võtmine“).

[23] veebruaril 2018 on Leedu Pank, Leedu kapitaliturgude järelevalveorgan, kinnitanud Ettevõtte pakkumise prospekti („Prospekt“) koos Pakkumise ja Kauplemisele võtmise jaoks ette valmistatud ning Poola finantsjärelevalveasutusele (poola keeles: Komisja Nadzoru Finansowego) ja Eesti Finantsinspektsioonile (eesti keeles: Finantsinspektsioon) esitatud kokkuvõtte tõlgetega poola, leedu ja eesti keelde.

Prospekt koos kõikide lisadega (aneksy) ja uuenduste teadetega (komunikaty aktualizujące) ning (pärast selle koostamist ja avalikustamist) koos Pakkumises Pakutavate Aktsiate lõpliku arvu ja hindade väljakuulutamisega (sh vastavate investorite kategooriate lõikes) on avaldatud ning jääb selle kehtivuse perioodil kättesaadavaks elektroonilises vormis Ettevõtte veebilehel (www.novaturasgroup.com). Lisaks avaldatakse Prospekt üksnes informatiivsetel eesmärkidel (i) inglise keeles koos selle kokkuvõttega poola keeles Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie veebilehel (www.dm.pkobp.pl), (ii) inglise keeles koos kokkuvõttega leedu keeles Swedbank AB Leedu veebilehel (www.swedbank.lt) ning (iii) inglise keeles koos kokkuvõttega eesti keeles Swedbank AB Eesti veebilehel (www.swedbank.ee).

Prospekt on ainus siduv pakkumise dokument, mis sisaldab Pakkumise ja Kauplemisele võtmise jaoks teavet Ettevõtte, Aktsiate (sh Pakutavate Aktsiate), Pakkumise ja Kauplemisele võtmise kohta.

Sellel veebilehel avaldatud materjalide hulgas on Prospekt koos selle kõikide lisade ja uuenduste teadetega (koostamise ja avaldamise ajal), (juhul, kui need on olemas) teavitus Pakkumises Pakutavate Aktsiate lõplikku arvu ja hinnaga (sh vastavate investorite kategooriate lõikes) ning teave, mis on kas turundusliku iseloomuga seoses Pakkumise ja Kauplemisele võtmisega või kujutab endast teavet, mida Ettevõte avaldab seoses Ettevõtte avalikustamiskohustuste täitmisega kohalduva õiguse alusel.

Kõnealused materjalid ei kujuta endast pakkumist väärtpaberite müügiks Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis, Austraalias ega üheski muus jurisdiktsioonis, kus selline müügipakkumine kujutaks endast seaduse rikkumist või kuuluks registreerimisele. Väärtpabereid ei tohi müüa Ameerika Ühendriikides, välja arvatud kui on olemas registreering Ameerika Ühendriikide väärtpaberite ja väärtpaberituru komitees (United States Securities and Exchange Commission) või erandina registreerimiskohustusest 1933. a Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse („Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseadus“) ja selle muudatuste alusel. Ettevõtte väärtpaberid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse alusel ning neid ei tohi pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides.

Ei Prospekt ega sellega hõlmatud Ettevõtte väärtpaberid ei ole registreeritud, kinnitatud ega noteeritud ning neid ei registreerita, kinnitata ega noteerita üheski riigis peale Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi ja/või Eesti Vabariigi, eriti kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2003/71/EC alusel vastuvõetud õigusnormidega, ning neid ei saa pakkuda ega müüa väljaspool Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumi (sh teiste Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil või Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Jaapanis või Austraalias), välja arvatud juhul, kui mõnes asjakohases riigis saaks sellise pakkumise või müügi läbi viia vastavuses seadustega, ilma et Ettevõte, Müüv Aktsionär või nende vastavad nõustajad peaks Pakkumise jaoks täitma täiendavaid õiguslikke nõudeid. Mis tahes investor, kelle elukoht või registreeritud asukoht on väljaspool Leedu Vabariiki, Poola Vabariiki või Eesti Vabariiki, peab tutvuma asjakohaste Leedu, Poola ja/või Eesti õiguse sätetega ja ka sätetega teiste riikide õigusest, mis võivad kohalduda seoses Pakkumises osalemisega.

KÄESOLEVAGA TEAVITAME TEID, et materjalid ja teave, millele te saate ligipääsu, ning nende materjalide ja teabe kasutamine: (i) on allutatud eespool toodud piirangutele; (II) on suunatud isikutele, kelle elukoht on Leedu Vabariigi, Poola Vabariigi või Eesti Vabariigi territooriumil või kes pääsevad sellele veebilehele ligi nende riikide territooriumilt; (iii) ei ole suunatud isikutele, kelle elukoht või registreeritud asukoht on Ameerika ühendriikides, Kanadas, Jaapanis VÕI Austraalias EGA üheski muus jurisdiktsioonis, kus nende materjalidega tutvumine ja sellel veebilehel sisalduv teave kujutaks endast kohalike seaduste rikkumist või kuuluks registreerimisele või oleks loakohustuslik.

Palun võtke arvesse, et nende materjalidega tutvumine või neile ligipääsemine vastuolus eespool tooduga võib kujutada endast väärtpaberitele laieneva õiguse rikkumist, eeskätt Leedus, Poolas, Eestis ja Ameerika Ühendriikides.