Dla inwestorów

Dywidenda

Regularne wypłaty dywidendy są jednym z kluczowych elementów naszej strategii. Nasz model biznesowy charakteryzuje wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej oraz niskim nakładami inwestycyjnymi. Nie posiadamy własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierzamy ich kupować, gdyż naszym zdaniem wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na naszej podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Takie podejście umożliwia nam wypłacanie znacznej części zysków akcjonariuszom.

W długim terminie Zarząd zakłada rekomendowanie corocznej wypłaty dywidendy na poziomie 70–80% zysku netto. Wypłata dywidendy wymaga uzyskania zgody walnego zgromadzenia podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów akcjonariuszy obecnych na tym walnym zgromadzeniu.

Polityka dywidendy będzie okresowo weryfikowana przez Zarząd, a wszelkie rekomendacje dotyczące wypłaty dywidendy będą uwzględniać m.in. przewidywania dotyczące perspektyw Spółki, przyszłych zysków, potrzeb gotówkowych, sytuacji finansowej, poziomu wskaźników płynności oraz planów rozwoju.

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom od debiutu Spółki na GPW w Warszawie i Nasdaq w Wilnie w marcu 2018:

Dywidenda za okres

Łączna wartość wypłaconej dywidendy (w tys. EUR)

Dywidenda na akcję (w EUR)

6M 2018

4 060

0.52

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom za lata 2014–2017:

Dywidenda za rok

Łączna wartość wypłaconej dywidendy (w tys. EUR)

Dywidenda na akcję 1) (w EUR)

2017

4 500

0,58

2016

5 000

0,64

2015

4 000

0,51

2014

20 000

2,56

1) The dividend per share value was calculated using the number of shares after the split conducted based on a general meeting resolution of 16 January 2018.