Dla inwestorów

Informacje o polityce prywatności

Administrator

AB Novaturas (Spółka), kod osoby prawnej 135567698, adres rejestracyjny: A. Mickevičiaus g. 27, Kowno, Litwa, e-mail info@novaturas.lt, jako administrator zbiera i przetwarza takie Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, kod osobowy, adres, informacje kontaktowe, dane o posiadanych udziałach i inne udzielone nam informacje.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celach administrowania wewnętrznego, dbając o dotrzymanie swoich zobowiązań prawnych związanych z wymogami regulacyjnym w zakresie papierów wartościowych wobec spółek notowanych na giełdzie, rejestracją i przetwarzaniem danych akcjonariuszy Spółki, ewidencją udziałów, wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz przestrzeganiem innych ważnych wymogów prawnych. W wypadkach przewidzianych ustawowo Spółka może zarządzać danymi osób blisko z Tobą powiązanych.

Dane osobowe przetwarza się w celu przestrzegania stosowanych wobec Spółki zobowiązań prawych.

Źródła danych osobowych

Poza Twoimi danymi osobowymi ujawnionymi Spółce, Spółka otrzymuje również takie Twoje dane osobowe jak imię, nazwisko, informacje kontaktowe, informacje o posiadanych udziałach lub inne informacje z rejestrów publicznych i innych przewidzianych ustawowo prawomocnych źródeł.

Odbiorcy danych osobowych

Spółka wykorzystuje pewnych dostawców usług (administratorów), którzy przetwarzają Twoje dane osobowe. Niektórzy administratorzy są dostawcami usług centrum danych, twórcami oprogramowania, dostawcami usług infrastruktury technologii informacyjnych, którym Twoje dane osobowe ujawnia się tylko w zakresie wymaganym do świadczenia usług.

Twoje dane osobowe mogą być przesyłane innym odbiorcom danych (np. do rejestrów publicznych, instytucji nadzoru itd.) wyłącznie w wypadkach określonych ustawowo albo jeżeli jest to konieczne w celu zapewnienia uzasadnionych praw Spółki.

Okres przechowywania danych osobowych

Spółka będzie przechowywała Twoje dane osobowe tak długo, ile wymaga osiągnięcie celów ich przetwarzania, zgodnie z ustawowo ustalonymi wymogami przechowywania takich danych, w czasie przedstawienia albo ograniczenia obrony wymogów prawnych i jeśli jest to potrzebne, w czasie powiązanych procesów prawnych.

Prawa podmiotów danych

Jeżeli dysponujesz tymi prawami związanymi z Twoimi danymi osobowymi (z uwzględnieniem dodatkowych ustalonych ustawowo wymogów, ograniczeń i wyjątków):

  • Prawo do zapoznania się z Twoimi danymi osobowymi;
  • Prawo żądania korekty niedokładnych albo błędnych danych osobowych;
  • Prawo do żądania skasowania danych osobowych albo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • Prawo do przenoszenia danych;
  • Prawo do niezgadzania się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
  • Prawo do odwołania w dowolnym momencie zgody (gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody);
  • Prawo do zgłoszenia skargi do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji podaje się pod adresem www.ada.lt).

 

Spółka zaleca kontakt pod adres poczty elektronicznej Spółki dpo@novaturas.lt przed wniesieniem formalnej skargi oraz znalezienie należytego rozwiązania Twojego problemu.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Możesz się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych w dowolnej sprawie związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe:

E-mail: dpo@novaturas.lt

Tel. Nr.: +370 5 2649483

Politykę prywatności zamieszczono pod adresem www.novaturas.lt