Dla inwestorów

Ład korporacyjny

Będąc spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na Nasdaq w Wilnie, jesteśmy świadomi znaczenia ładu korporacyjnego i zamierzamy postępować w możliwie najszerszym zakresie zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW oraz Ładem Korporacyjnym Nasdaq (Nasdaq Corporate Governance Code).

Dokumenty te zawierają zbiór rekomendacji i zasad dotyczących organów spółek publicznych oraz ich akcjonariuszy. Są one dostępne odpowiednio na stronie www.gpw.pl/dobre-praktyki oraz www.nasdaqbaltic.com/en/products-services/rules-and-regulations/nasdaq-omx-vilnius/

W szczególności zamierzamy prowadzić przejrzystą politykę informacyjną, jak tylko jest to prawnie i praktycznie możliwe, za pomocą wielojęzycznej strony internetowej. Ponadto, dwóch członków rady nadzorczej będzie członkami niezależnymi. Jednak ze względu na różnice pomiędzy prawem polskim a litewskim, niektóre zasady zawarte w przytoczonych dokumentach nie będą przez Spółkę przestrzegane lub będą przestrzegane częściowo.

I. Zasady, które nie będą przestrzegane (lub będą częściowo przestrzegane) przez Spółkę spośród zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW [PDF]

II. Zasady, które nie będą przestrzegane (lub będą częściowo przestrzegane) przez Spółkę spośród zasad określonych w Nasdaq Corporate Governance Code [PDF]

Zgodnie z właściwymi przepisami, zamierzamy co roku publikować oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które będzie częścią raportu rocznego Spółki. O trwałym niestosowaniu lub incydentalnym niezastosowaniu którejś z zasad będziemy informować niezwłocznie, zgodnie z logiką zasady „stosuj lub wyjaśnij” (ang. comply or explain).

2018.03.21 Oświadczenie dot. stosowania zasad ładu korporacyjnego – raport EBI nr 3/2018 (ang.) [PDF]

 

CORPORATE DOCUMENTS 

Statut Novaturas AB [PDF]