Aktualności i komunikaty prasowe

Powrót do listy aktualności
2018 02 26

MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM

Niniejszy komunikat prasowy stanowi materiał reklamowy, nie zaś prospekt emisyjny w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych. Oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym, jest przeprowadzana wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie emisyjnym („Prospekt”), który został opublikowany przez Novaturas AB („Spółka”) w związku z pierwotną ofertą publiczną jej akcji prowadzoną w Polsce, na Litwie oraz w Estonii oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz AB Nasdaq Vilnius, który to dokument jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.novaturasgroup.com). Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt został opublikowany (i) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język polski na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), (ii) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język litewski na litewskiej stronie internetowej Swedbank AB (www.swedbank.lt), oraz (iii) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język estoński na estońskiej stronie internetowej Swedbank AB (www.swedbank.ee).


Novaturas publikuje prospekt i rozpoczyna ofertę publiczną akcji

 • Novaturas, największy operator turystyczny w krajach bałtyckich, opublikował prospekt emisyjny przygotowany w związku z rozpoczynającą się pierwszą ofertą publiczną akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Nasdaq w Wilnie.
 • Oferta jest przeprowadzana w Polsce, na Litwie i w Estonii. Akcje Spółki zostaną również zaoferowane wybranym zagranicznym inwestorom instytucjonalnym poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o odpowiednie regulacje.
 • Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Spółki od 27 lutego do 7 marca po cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 13,50 EUR oraz jej równowartości w polskich złotych (w przypadku inwestorów w Polsce), tj. 56.11 zł.
 • Inwestorzy indywidualni w Polsce mogą składać zapisy na akcje Spółki w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (Oferujący), a także w punktach firm wchodzących w skład Konsorcjum Detalicznego, tj. Domu Maklerskiego mBanku oraz Biura Maklerskiego Alior Bank.
 • Inwestorzy indywidualni na Litwie i w Estonii mogą składać zapisy na akcje Spółki w dowolnej instytucji finansowej będącej członkiem Nasdaq Vilnius, w której posiadają rachunek maklerski.
 • W dniach od 26 lutego do 8 marca prowadzona będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Współprowadzącymi księgę popytu są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, Trigon Dom Maklerski oraz Swedbank.
 • Oferta obejmuje 3.903.500 akcji, tj. 50% istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (CETO, podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.
 • W przypadku dużego popytu na akcje Spółki, CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 1.249.120 akcji, tj. do 16% istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się 50% akcji Spółki w pierwszym scenariuszu lub do 66% akcji Spółki w przypadku uruchomienia dodatkowej puli.
 • Łączna wartość oferty publicznej, licząc wg ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych, może sięgnąć prawie 53 mln EUR (niemal 220 mln zł) w przypadku, gdy ostatecznie ofertą objętych zostanie 50% istniejących akcji, lub blisko 70 mln EUR (około 290 mln zł), w przypadku zaoferowania i sprzedaży całej dodatkowej puli. Łączna kapitalizacja Spółki, biorąc pod uwagę cenę maksymalną dla inwestorów indywidualnych, szacowana jest na ponad 105 mln EUR (prawie 440 mln zł).
 • Ostateczna liczba i ostateczne ceny oferowanych akcji zostaną ustalone 8 marca. W przypadku inwestorów instytucjonalnych, ostateczna cena może być wyższa niż maksymalna cena w zapisach dla inwestorów indywidualnych.
 • Przewiduje się, że inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć łącznie około 10% akcji, które zostaną ostatecznie zaoferowane.
 • Pozostałe akcje należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO będą objęte lock-up’em przez okres 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni. 

– Naszym strategicznym celem jest utrzymanie pozycji lidera na atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii oraz dalsza ekspansja geograficzna na perspektywicznym rynku białoruskim. Dążymy do dalszego zwiększania skali działalności, utrzymując jednocześnie wysokie wskaźniki rentowności. Nasz model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami operacyjnymi i niskim nakładami inwestycyjnymi. Nie inwestujemy w aktywa trwałe, takie jak biura, hotele, samoloty czy autobusy, lecz skupiamy się na podstawowej działalności, a wypracowywanymi zyskami wolimy regularnie dzielić się z akcjonariuszami. Novaturas to zatem unikalne połączenie spółki wzrostowej i dywidendowej – powiedział Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Przewidywany harmonogram oferty publicznej akcji Novaturas

26 lutego – 8 marca 2018 r.

Roadshow oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych 

27 lutego – 7 marca 2018 r.

Przyjmowanie zapisów po cenie maksymalnej wśród inwestorów indywidualnych

8 marca 2018 r.

Publikacja informacji o ostatecznej liczbie i cenach akcji oferowanych

około 21 marca 2018 r.

Pierwszy dzień notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie i na Nastaq w Wilnie

 

O Novaturas

Grupa Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. 

Novaturas powstał w 1999 r., a w 2004 r. osiągnął pozycję lidera w krajach bałtyckich, którą od tego czasu utrzymuje. Wśród przewag konkurencyjnych Spółki można wymienić m.in. silną, rozpoznawalną markę, wysoką lojalność klientów i bardzo dobre relacje z agencjami podróży oraz dostawcami usług, dzięki czemu Novaturas może zaoferować swoim klientom zróżnicowaną i atrakcyjną cenowo ofertę. Poza krajami bałtyckimi, Novaturas zaczął też oferować swoje produkty na Białorusi, gdzie prowadzi sprzedaż poprzez partnerów lokalnych.

Atrakcyjna i dobrze dopasowana oferta, silna marka oraz wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, że Novaturas wciąż zdobywa nowych klientów. Grupa oferuje zarówno w pełni zorganizowane wczasy letnie i zimowe, jak również lotnicze i autokarowe wycieczki krajoznawcze do ponad 30 miejsc na całym świecie, w tym do najbardziej popularnych kurortów Europy Południowej, a także wybranych lokalizacji Afryki Północnej, Bliskiego Wschodu, Azji oraz Ameryki Łacińskiej. 

Elementem strategii Grupy jest utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji. Novaturas współpracuje z ponad 400 agencjami turystycznymi, w tym ze wszystkimi największymi w krajach bałtyckich, oraz ponad 60 na Białorusi. Prowadzi również własne biura sprzedaży w głównych miastach Litwy, Łotwy i Estonii, a ponadto inwestuje w dalszy rozwój kanału e-commerce.

Rosnący popyt na wyjazdy oferowane przez Grupę jest motorem wzrostu skali działalności oraz udziału rynkowego i przekłada się na dynamiczny wzrost wyników finansowych. W 2017 r. przychody Grupy Novaturas wzrosły o blisko 40% r/r, do ponad 141 mln EUR. EBITDA w tym okresie sięgnęła 10,6 mln EUR, a zysk netto niemal 8,2 mln EUR, co w obu przypadkach oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2016 r.

Bardzo dobrze dla Grupy Novaturas zapowiada się także bieżący rok, co potwierdzają wyniki przedsprzedaży na sezon letni 2018. Popyt na oferowane przez Grupę wycieczki zagraniczne dynamicznie rośnie, nawet porównując z bardzo dużą aktywnością klientów w minionym roku. Z ofert typu first minute, sprzedanych do końca 2017 r., skorzystało o 84% klientów więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Model biznesowy Spółki, charakteryzujący się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej (przekraczającymi 100% EBITDA) oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi (0,3 mln EUR w 2017 r.), pozwala na wypłatę znaczącej części zysków akcjonariuszom. Regularna wypłata dywidendy jest jednym z kluczowych elementów strategii Spółki. Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości ok. 6 mln EUR w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W długim terminie Zarząd zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie 70–80% zysk netto.

Główne elementy strategii Grupy

 • Utrzymanie pozycji lidera w krajach bałtyckich i czerpanie korzyści z dalszego wzrostu rynku
 • Ciągłe rozwijanie oferty w celu utrzymania dotychczasowych oraz pozyskiwania nowych klientów, przekładające się na wzrost sprzedaży 
 • Dalsza ekspansja geograficzna na rynku białoruskim
 • Utrzymywanie zróżnicowanych i uzupełniających się kanałów dystrybucji z rosnącym udziałem e-commerce
 • Dalszy wzrost skali działalności w połączeniu z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności i generowania gotówki
 • Regularne wypłaty dywidendy akcjonariuszom
   

Obecna i przewidywana struktura akcjonariatu Spółki

 

Obecna struktura akcjonariatu

Przewidywana struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty – w przypadku sprzedaży w ofercie 50% istniejących akcji

Przewidywana struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu oferty – w przypadku sprzedaży w ofercie 66% istniejących akcji

Central European Tour Operator S.a.r.l. 1)

70,72%

30,48%

14,48%

Rytis Šūmakaris

9,76%

4,88%

4,88%

Vidas Paliūnas

9,76%

4,88%

4,88%

Ugnius Radvila

9,76%

9,76%

9,76%

Nowi inwestorzy

-

50,00%

66,00%

Razem

100,00%

100,00%

100,00%

1) podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu w rozumieniu Dyrektywy 2003/71/WE; nie zawiera też i nie stanowi elementu oferty, zaproszenia ani zachęty do złożenia oferty dotyczącej papierów wartościowych i nie może stanowić podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących umów lub zobowiązań. Oferta papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym („Oferta”), a także dystrybucja niniejszego komunikatu prasowego może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, a osoby wchodzące w posiadanie dokumentów lub informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie prasowym, powinny zasięgnąć informacji o tych ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych obowiązujących w danym kraju.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez właściwej rejestracji lub uzyskania wyłączenia z obowiązku rejestracji na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, as amended). Spółka nie zarejestrowała i nie przewiduje rejestrowania żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzania oferty publicznej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy komunikat prasowy jest adresowany wyłącznie do (i) osób przebywających poza Zjednoczonym Królestwem, (ii) profesjonalnych inwestorów (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia o promocjach finansowych z 2001 r. wydanego na podstawie Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r.(Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001) („Rozporządzenie”) oraz (iii) osób posiadających znaczny majątek (ang. high net worth entities) i innych osób, którym może być zgodnie z prawem przekazany, o których mowa w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia lub (iv) innych osób, którym zaproszenie lub zachęta do zaangażowania się w działania inwestycyjne (ang. investment activity) w rozumieniu art. 21 Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 r. w związku z Ofertą mogą zostać zgodnie z prawem przekazane bezpośrednio lub przez pośrednika (wszystkie takie osoby zwane będą dalej łącznie „uprawnionymi osobami”). Wszelkie działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy, będą dostępne tylko dla osób uprawnionych i będą podejmowane tylko z nimi. Osoby nie będące osobami uprawnionymi nie mogą podejmować działań w oparciu o niniejszy dokument i żadne jego treści. Oferta nie będzie przeprowadzana publicznie w Zjednoczonym Królestwie.

Niniejszy komunikat prasowy służy wyłącznie celom promocyjnym i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić oferty ani zaproszenia, ani podstawy do podjęcia decyzji o inwestycji w akcje Spółki. Prospekt, który został zatwierdzony w dniu 23 lutego 2018 r. przez Bank Litwy – litewski organ nadzoru nad rynkami kapitałowymi wraz z polskimi, litewskimi i estońskimi tłumaczeniami podsumowania, oraz został przedstawiony Komisji Nadzoru Finansowego oraz Finantsinspektsioon, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje dotyczące Spółki i Oferty, a także dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz AB Nasdaq Vilnius, który to dokument jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.novaturasgroup.com). Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt został opublikowany (i) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język polski na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), (ii) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język litewski na litewskiej stronie internetowej Swedbank AB (www.swedbank.lt), oraz (iii) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język estoński na estońskiej stronie internetowej Swedbank AB (www.swedbank.ee).

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym i ich ustne omówienia nie są wyczerpujące ani dokładne i nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek działań bądź decyzji.

Dokonanie inwestycji opisanych w niniejszym komunikacie prasowym naraża inwestora na znaczące ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny zasięgnąć porady upoważnionego podmiotu specjalizującego się w doradztwie inwestycyjnym.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Swedbank AB działają wyłącznie na rzecz Akcjonariuszy Sprzedających i Spółki i w żadnym innym charakterze w związku z Ofertą. Nie ponoszą wobec tego żadnej odpowiedzialności wobec osób innych niż Akcjonariusze Sprzedający i Spółka w związku z zapewnieniem ochrony oferowanej ich klientom lub świadczeniem doradztwa w związku z Ofertą.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać prognozy lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub przyszłych wyników finansowych Spółki. Stwierdzenia takie można zidentyfikować po używaniu wyrażeń „przewiduje”, „uważa”, „oczekuje”, „szacuje”, „zamierza”, „mógłby”, „może”, innych tego rodzaju wyrażeń lub użyciu czasu przyszłego. Spółka ostrzega, że stwierdzenia takie stanowią jedynie przewidywania i faktyczny bieg wydarzeń może od nich w istotny sposób odbiegać. Spółka nie zamierza aktualizować tych stwierdzeń w celu odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności mających miejsce po dacie niniejszego komunikatu prasowego, lub zajścia nieprzewidzianych zdarzeń. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować istotne rozbieżności między faktycznym rozwojem wydarzeń a przewidywaniami zawartymi w stwierdzeniach dotyczących przyszłości Spółki, w tym m.in. czynniki ryzyka szczególnie dotyczące Spółki lub jej działalności.

Informacje o Spółce

Poznaj nas lepiej! Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Company Profile, w którym przybliżamy działalność Grupy Novaturas – nasz model biznesowy, wyniki finansowe oraz strategię rozwoju.

Profil firmy .PDF