Dla inwestorów

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) publiczną ofertą na terytorium Polski, Litwy i Estonii 3.903.500 istniejących akcji zwykłych imiennych Novaturas AB („Spółka”) o wartości nominalnej 0,03 EUR każda, z możliwością zwiększenia tej liczby o do 1.249.120 akcji, tym samym do 5.152.620 akcji („Akcje Oferowane”) („Oferta”), przeprowadzaną przez Central European Tour Operator S.à r.l. (“Akcjonariusz Sprzedający 1”), Pana Rytisa Šūmakarisa (“Akcjonariusz Sprzedający 2”) oraz Pana Vidasa Paliūnasa (“Akcjonariusz Sprzedający 3”) będących akcjonariuszami Spółki (Akcjonariusz Sprzedający 1, Akcjonariusz Sprzedający 2 oraz Akcjonariusz Sprzedający 3 łącznie jako “Akcjonariusze Sprzedający”) oraz (ii) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 7.807.000 akcji zwykłych imiennych Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku regulowanym (rynku głównym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych AB Nasdaq w Wilnie („Nasdaq”) oraz na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Dopuszczenie”).

W dniu [23] lutego 2018 r. Bank Litwy – litewski organ nadzoru nad rynkami kapitałowymi, zatwierdził prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) wraz z polskimi, litewskimi i estońskimi tłumaczeniami podsumowania sporządzonymi w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem, który został następnie notyfikowany Komisji Nadzoru Finansowego oraz Finantsinspektsioon (estońskiemu organowi nadzoru finansowego). 

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o ostatecznej liczbie i cenach Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (w tym w szczególności oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów) został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (https://www.novaturasgroup.com/). Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt został opublikowany (i) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język polski na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl), (ii) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język litewski na litewskiej stronie internetowej Swedbank AB (www.swedbank.lt), oraz (iii) w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem podsumowania na język estoński na estońskiej stronie internetowej Swedbank AB (www.swedbank.ee).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych), Ofercie oraz Dopuszczeniu.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenach Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie (w tym w szczególności oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów) oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Republiką Litewską, Rzeczpospolitą Polską lub Republiką Estońską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Republiki Litewskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Estońskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, Akcjonariuszy Sprzedających i doradców tych podmiotów w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Republiki Litewskiej, Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Estońskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa litewskiego, polskiego lub estońskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM REPUBLIKI LITEWSKIEJ, RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności na Litwie, w Polsce, Estonii i Stanach Zjednoczonych Ameryki.