Investorile

Privaatsusteade

Andmete töötleja

OÜ Novaturas (Ettevõtte), juriidilise isiku kood 135567698, registreeritud aadress: A. Mickevičiaus tn. 27, Kaunas, Leedu, e-post info@novaturas.lt, andmete töötlejana valib jatöötleb Teie järgmiseid isikuandmeid nagu ees-ja perekonnanime, isikukoodi, aadressit, kontaktandmeid, andmeid käimasolevatest kampaaniatest ja teisi meile edastatud informatsiooni.

Isikuandmete kasutamise õiguslikud alused ja eesmärgid

Ettevõtte töötleb Teie isikuandmeid sisuhalduse eesmärgil, täites oma seadusjärgseid kohustusi, mis on seotud väärtpaberite regulatiivsete nõuetega börsil noteeritud äriühingutele, Ettevõtte aktsionäride andmete registreerimise ja töötlemise, aktsiate arvelduse, maksukohustuste ja seoses teiste tähtsate õigusnõuete kinnipidamisega. Seaduses sätestatud juhtudel Ettevõtte võib töödelda Teiega lähedalt seotud isikute andmeid.

Isikuandmeid töödeldakse Ettevõte õigusnõuete kinnipidamise eesmärgil.

Isikuandmete allikad

Ilma Teie poolt Ettevõttele edastatud isikuandmete, Ettevõtte saab samuti järgmiseid isikuandmeid nagu ees-ja perekonnanimi, kontaktandmed, andmeid käimasolevatest kampaaniatest ja muud teavet avalikest registritest ja muude seadusega ette nähtud seaduslikest allikatest.

Isikuandmete vastuvõtja

Ettevõtte kasutab kindlaid teenusepakkujaid (töötlejaid), kes töötlevad Teie isikuandmeid. Need töötlejaid on andmebaasi teenusepakkujad, tarkvaraarendajad, IT infrastruktuuri teenusepakkujad, sideteenused ja teised teenusepakkujad, kellele on avaldatud Teie isikuandmeid üksnes vajalikul määral teenuste osutamiseks.

Teie isikuandmed võivad olla edastatud teistele andmete vastuvõtjatele (nt., avalikele registritele, järelvalveasutustele jne.) ainult seaduses sätestatud juhtudel või, kui see on vajalik Ettevõtte õigustatud huve tagades.

Isikuandmete säilitamise tähtaeg

Ettevõtte hoiab Teie isikuandmeid niikaua, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks, vastavalt seaduses ette nähtud andmete säilitamise nõuetele, juriidiliste kohustuste nõuetele või ajalise kaitse piirangu perioodil ja vajadusel juriidiliste protsesside ajal.

Andmesubjektide õigused

Teil on järgmised õigused seoses Teie isikuandmetega ( võttes arvesse täiendavaid kohustuslikke nõudeid, piirangud ja erandid):

  • Õigus tutvuda enda isikuandmetega;
  • Õigus esitada nõue isikuandmete parandamiseks;
  • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist või piirata isikuandmete kasutamist;
  • Õigus andmate ülekandmisele;
  • Õigus mitte nõustuda Teie isikuandmete töötlemisega;
  • Õigus, igal ajal tühistada enda nõusolek (kui Teie isikuandmeid töödeldakse Teie
  • nõusolekul);
  • Õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile (rohkem informatsiooni
  • aadressilt www.ada.lt).

Ettevõtte soovitab võtta ühendust e-posti teel dpo@novaturas.lt enne formaalse kaebuse edastamist ja leida sobiv lahendus Teie probleemile.

Andmekaitseametniku kontaktandmed

Teil on võimalik pöörduda meie Andmekaitseametniku poole seoses enda isikuandmete küsimustega.
Kontaktandmed:
E-post: dpo@novaturas.lt
Tel.nr.: 85 2649483
Privaatsuspoliitika aadressilt www.novaturas.lt