Investuotojams

Prieš susipažindami su tinklalapyje esančia informacija prašom atidžiai perskaityti šią svarbią informaciją dėl prieigos prie šio tinklalapio sąlygų ir tinklalapyje esančios informacijos naudojimo.

Atkreipiame dėmesį, kad toliau pateikta svarbi informacija gali būti keičiama arba atnaujinama. Todėl ją reikėtų skaityti ir analizuoti visą, kai tik prie šio tinklalapio jungsitės ateityje.

ŠIAME TINKLALAPYJE ESANTI MEDŽIAGA IR INFORMACIJA NESKIRTA IŠLEISTI, SKLEISTI, SKELBTI ARBA PLATINTI, TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI, TIEK VISA, TIEK JOS DALIS, JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ, KANADOS, JAPONIJOS, AUSTRALIJOS ARBA BET KURIOS KITOS JURISDIKCIJOS TERITORIJOJE, KUR TOKS IŠLEIDIMAS, SKLEIDIMAS, SKELBIMAS ARBA PLATINIMAS BŪTŲ TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAS ARBA GALĖTŲ BŪTI VYKDOMAS TIK ATLIKUS REGISTRACIJĄ.

Medžiaga, su kuria galėsite susipažinti, yra susijusi su: (i) viešu siūlymu, vykdomu Lenkijos, Lietuvos ir Estijos teritorijoje, kurio metu siūloma AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) 3 903 500 išleistų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 EUR, su galimybe padidinti jų skaičių dar iki 1 249 120 akcijų ir tokiu atveju bendras siūlomų akcijų skaičius sudarytų iki 5 152 620 akcijų (toliau – Siūlomos akcijos) (toliau – Siūlymas), kurį vykdo Bendrovės akcininkai „Central European Tour Operator s. a. r. l.“ (toliau – Parduodantis akcininkas 1), p. Rytis Šūmakaris (toliau – Parduodantis akcininkas 2) ir p. Vidas Paliūnas (toliau – Parduodantis akcininkas 3) (Parduodantis akcininkas 1, Parduodantis akcininkas 2 ir Parduodantis akcininkas 3 toliau kartu vadinami Parduodančiais akcininkais); ir (ii) siekimu, kad 7 807 000 Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos) būtų įtrauktos į prekybą ir jomis būtų pradėta prekiauti AB Nasdaq Vilnius (toliau – „Nasdaq“) reguliuojamoje rinkoje (Oficialiajame sąraše) ir Varšuvos vertybinių popierių biržos (toliau – Varšuvos VPB) reguliuojamoje rinkoje (pagrindinėje rinkoje) (toliau – Įtraukimas į prekybą).

2018 m. vasario [23] d. Lietuvos bankas – Lietuvos kapitalo rinkų priežiūros institucija – patvirtino Bendrovės siūlymo prospektą (toliau – Prospektas) (kartu su jo santraukos vertimais į lenkų, lietuvių ir estų kalbas), parengtą dėl Siūlymo ir Įtraukimo į prekybą, apie kurį po to buvo pranešta Lenkijos finansų priežiūros institucijai (lenkų klb.: Komisja Nadzoru Finansowego) ir Estijos finansų priežiūros institucijai (estų klb.: Finantsinspektsioon).

Prospektas, kartu su jo priedais (aneksy) ir pranešimais apie jo atnaujinimus (komunikaty aktualizujące), ir (jį parengus ir paskelbus) su skelbimu apie galutinį Siūlymo metu pateiktų Siūlomų akcijų skaičių ir jų kainas (įskaitant akcijas, siūlomas atitinkamoms investuotojų kategorijoms), yra patalpintas ir jo galiojimo metu bus prieinamas elektronine forma Bendrovės interneto svetainėje (https://www.novaturasgroup.com/). Be to, vien informaciniais tikslais Prospektas patalpintas (i) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lenkų kalbą „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie“ interneto svetainėje (www.dm.pkobp.pl), (ii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į lietuvių kalbą „Swedbank“, AB lietuviškoje interneto svetainėje (www.swedbank.lt); ir (iii) anglų kalba kartu su jo santraukos vertimu į estų kalbą „Swedbank“, AB estiškoje interneto svetainėje (www.swedbank.ee).

Prospektas yra vienintelis teisiškai saistantis siūlymo dokumentas, kuriame dėl Siūlymo ir dėl Įtraukimo į prekybą pateikiama informacija apie Bendrovę, Akcijas (įskaitant Siūlomas akcijas), apie Siūlymą ir apie Įtraukimą į prekybą.

Šiame tinklalapyje patalpinta medžiaga apima Prospektą (jį parengus ir paskelbus) su priedais ir pranešimais apie atnaujinimus, jei tokių yra, skelbimą apie galutinį Siūlymo metu pateiktų Siūlomų akcijų skaičių ir jų kainas (įskaitant akcijas, siūlomas atitinkamoms investuotojų kategorijoms) ir informaciją, kuri yra arba reklaminio pobūdžio dėl Siūlymo ir dėl Įtraukimo į prekybą, arba yra informacija, kurią Bendrovė atskleidė viešai vykdydama taikomuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas Bendrovės prievoles atskleisti informaciją.

Ši medžiaga nėra pasiūlymas parduoti vertybinius popierius Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje, Australijoje arba bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas parduoti būtų taikomų įstatymų pažeidimas arba galėtų būti vykdomas tik atlikus registraciją. Vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose, jei jie nėra registruoti Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisijoje arba jei pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą (toliau – JAV vertybinių popierių įstatymas) (su pakeitimais) jiems netaikoma išimtis dėl tokio registravimo reikalavimo. Bendrovės vertybiniai popieriai nėra registruoti ir nebus registruojami pagal JAV vertybinių popierių įstatymą ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Nei Prospektas, nei jame aptariami Bendrovės vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti, patvirtinti arba notifikuoti kurioje nors šalyje, išskyrus Lietuvos Respubliką, Lenkijos Respubliką ir (arba) Estijos Respubliką, konkrečiai pagal įstatymus, priimtus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB, su pakeitimais, ir jie negali būti siūlomi arba parduodami už Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Estijos Respublikos teritorijos ribų (įskaitant kitų Europos Sąjungos šalių arba Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Japonijos arba Australijos teritorijoje), nebent kurioje nors atitinkamoje valstybėje toks pasiūlymas arba pardavimas galėtų pagal įstatymus būti vykdomas,  Bendrovei, Parduodantiems akcininkams arba jų atitinkamiems patarėjams dėl Siūlymo neprivalant laikytis jokių papildomų įstatymų reikalavimų. Bet kuris investuotojas, kuris gyvena arba kurio buveinė registruota už Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Estijos Respublikos ribų, turėtų susipažinti su atitinkamomis Lietuvos, Lenkijos ir (arba) Estijos įstatymų nuostatomis, taip pat kitų šalių įstatymų nuostatomis, kurios gali būti jam taikomos dėl dalyvavimo Siūlyme.

PRANEŠAME JUMS, KAD MEDŽIAGAI IR INFORMACIJAI, SU KURIA GALĖSITE SUSIPAŽINTI, IR TOKIOS MEDŽIAGOS IR INFORMACIJOS NAUDOJIMUI: (I) TAIKOMI PIRMIAU NURODYTI APRIBOJIMAI; (II) TOKIA MEDŽIAGA IR INFORMACIJA YRA SKIRTOS ASMENIMS, GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE, LENKIJOS RESPUBLIKOJE ARBA ESTIJOS RESPUBLIKOJE IR ĮEINANTIEMS Į ŠĮ TINKLALAPĮ IŠ ŠIŲ ŠALIŲ TERITORIJOS; (III) TOKIA MEDŽIAGA IR INFORMACIJA NĖRA SKIRTA ASMENIMS, KURIE GYVENA ARBA KURIŲ BUVEINĖ REGISTRUOTA JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, JAPONIJOJE ARBA AUSTRALIJOJE, ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE SUSIPAŽINIMAS SU ŠIAME TINKLALAPYJE ESANČIA MEDŽIAGA IR INFORMACIJA BŪTŲ LAIKOMAS TAIKOMŲ VIETINIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMU ARBA DĖL TO REIKĖTŲ ATLIKTI REGISTRACIJĄ ARBA GAUTI LEIDIMĄ.

Atkreipiame dėmesį, kad susipažinimas su šia medžiaga ir prieiga prie jos pažeidžiant pirmiau nurodytus reikalavimus gali būti vertybinių popierių įstatymų pažeidimu, ypač Lietuvoje, Lenkijoje, Estijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose.