Investuotojams

Privatumo pranešimas investuotojams

Duomenų valdytojas

AB Novaturas (Bendrovė), juridinio asmens kodas 135567698, registracijos adresas: A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva, el. paštas info@novaturas.lt, kaip duomenų valdytojas renka ir tvarko tokius jūsų asmens duomenis, kaip vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, kontaktinę informaciją, duomenis apie turimas akcijas ir kitą mums pateiktą informaciją.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas ir tikslai

Bendrovė tvarko jūsų asmens duomenis vidinio administravimo tikslais, siekdama vykdyti savo teisinius įsipareigojimus, susijusius su vertybinių popierių reglamentavimo reikalavimais biržoje kotiruojamoms bendrovėms, Bendrovės akcininkų duomenų registracija ir tvarkymu, akcijų apskaita, mokestinių įsipareigojimų vykdymu ir kitų svarbių teisinių reikalavimų laikymusi. Įstatymo numatytais atvejais Bendrovė gali tvarkyti su jumis artimai susijusių asmenų duomenis.

Asmens duomenys yra tvarkomi, siekiant laikytis Bendrovei taikomų teisinių įsipareigojimu.

Asmens duomenų šaltiniai

Be jūsų Bendrovei pateiktų asmens duomenų, Bendrovė taip pat gauna tokius jūsų asmens duomenis, kaip vardas, pavardė, kontaktinė informacija, informacija apie turimas akcijas ar kita informacija iš viešųjų registrų ir kitų įstatymo numatytų teisėtų šaltinių.

Asmens duomenų gavėjai

Bendrovė naudoja tam tikrus paslaugų teikėjus (tvarkytojus), kurie tvarko jūsų asmens duomenis. Tokie tvarkytojai yra duomenų centro paslaugų teikėjai, programinės įrangos kūrėjai, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugų teikėjai, komunikacijų paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tokiu mastu, kiek to reikia jų paslaugų teikimui.

Jūsų asmens duomenys gali būti persiunčiami kitiems duomenų gavėjams (pvz., viešiesiems registrams, priežiūros institucijoms ir t.t.) tik įstatyme nustatytais atvejais ar jei tai yra būtina, siekiant užtikrinti teisėtus Bendrovės interesus.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Bendrovė saugos jūsų asmens duomenis tiek, kiek to reikia jų tvarkymo tikslams pasiekti, pagal įstatymų nustatytus tokių duomenų saugojimo reikalavimus, teisinių reikalavimų pateikimo ar gynimo apribojimo metu ir jei to reikia susijusių teisinių procesų metu.

Duomenų subjektų teisės

Jūs turite šias teises dėl jūsų asmens duomenų (atsižvelgiant į papildomus įstatymų nustatytus reikalavimus, apribojimus ir išimtis):

  • Teisę susipažinti su jūsų asmens duomenimis;
  • Teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus asmens duomenis;
  • Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti asmens duomenų tvarkymą;
  • Teisę į duomenų perkeliamumą;
  • Teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu;
  • Teisę bet kuriuo metu atšaukti suteiktą sutikimą (kai jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantys sutikimu);
  • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos pateikiama adresu www.ada.lt).

 

Bendrovė rekomenduoja susisiekti Bendrovės el. pašto adresu dpo@novaturas.lt prieš pateikiant formalų skundą ir rasti tinkamą jūsų problemos sprendimą.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys

Jūs galite susisiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu dėl visų su jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų. Kontaktiniai duomenys:

El. paštas: dpo@novaturas.lt

Tel. Nr.: +370 5 2649483

Privatumo politika pateikiama adresu www.novaturas.lt