Investuotojams

Šaukiamas pakartotinis akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

 

2024 m. gegužės 23 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko nesusirinkus kvorumui.

2024 m. birželio 7 d. valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas pakartotinis Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta – Jasinskio g. 16 C, Vilniuje, Konferencijų centre, salėje B.

Susirinkimo pradžia - 10.00 val. (akcininkų registracija prasideda 09.00 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. gegužės 31 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Bendrovės pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Susirinkimo darbotvarkė:
Pakartotiniame susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

 1. Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas;
 2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio;
 3. Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
 4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai;
 5. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
 6. Audito ir rizikų komiteto narių rinkimas ir sutarčių esminių sąlygų su Audito ir rizikų komiteto nariais dėl veiklos Audito ir rizikų komitete tvirtinimas;
 7. Sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais papildomos sąlygos nustatymas;
 8. Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams;
 9. Bendrovės audito įmonės UAB „Ernst & Young Baltic“ audito paslaugų papildomo apmokėjimo sąlygų nustatymas už Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimą.

Susirinkimo darbotvarkė nebus pildoma, kadangi tai pakartotinis Susirinkimas.      

Sprendimų projektai ir kita informacija

Sprendimų projektai pakartotinio Susirinkimo darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai pridedami prie šio pranešimo, taip pat patalpinti Bendrovės  tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti atvykę į akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialą, adresu J. Jasinskio 16C Vilniuje.

Sprendimų projektų siūlymai
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę raštu siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, taip pat papildomus kandidatus į Bendrovės Audito ir rizikų komiteto narius. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Kvalifikuotu el. parašu pasirašyti sprendimų projektai siunčiami el. paštu shareholder@novaturas.lt.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais, raštu, laiške nurodant akcininko asmens kodą bei sutikimą tvarkyti asmens duomenį – asmens kodą, siunčiant Bendrovei registruotu paštu arba pateikiant pasirašytinai. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pakartotinio Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“.

Dalyvavimas ir balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki pakartotinio Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 16.00 valandos iki pakartotinio Susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Užpildytas ir kvalifikuotu el. parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis siunčiamas el. paštu shareholder@novaturas.lt.

Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja neįvykusio susirinkimo bendrieji balsavimo biuleteniai, jų pildyti iš naujo nereikia.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Įgaliojimai

Asmuo, dalyvaujantis pakartotiniame Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas taip pat gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu pakartotiniame Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu shareholder@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš pakartotinį Susirinkimą 16.00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai ir pasirašyti elektroniniu parašu.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

 Pridedama:

 1. Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai;
 2. Bendrasis balsavimo biuletenis;
 3. AB „Novaturas“ 2023 m. finansinės ataskaitos;
 4. Valdybos veiklos ataskaita už 2023 metus;
 5. Valdybos veiklos planas 2024 metams;
 6. Esminės sutarties dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos sąlygos.

Kontaktai:
Vaidrius Verikas

Finansų direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 646 43758
Tel. +370 614 44228 (Teisės sk. vadovė)
El. paštas: shareholder@novaturas.lt